“НИКИКА-90” ООД е създадена от висококвалифицирани специалисти с цел изграждане на мощна и независима компания, която чрез своята модерна и отлично оборудвана материална база да осъществява производството на електрически табла и комплектни комутационни устройства за напрежение до 1000 V. Чрез фирмената си политика, подчинена на сигурността, качественото производство, акуратността и точността в отношенията с клиентите, фирмата се явява водеща компания в своя бранш на територията на България. Основен акцент в производството са:

 • главни и разпределителни табла за градски трафопостове до 630 кVА;
 • табла за електрически централи и подстанции;
 • разпределителни шкафове за кабелни мрежи ниско напрежение;
 • специализирани табла за строителни обекти;
 • електромерни табла за жилищни и обществени сгради;
 • командни шкафове за управление на технологични линии.

Фирма “НИКИКА 90”-ООД въведе в експлоатация  инсталация за специална декорация на метали, т.нар ИМИТАЦИЯ НА ДЪРВО или ДЪРВЕН ЕФЕКТ – златен дъб, череша, орех, махагон и др., прахово боядисване на алуминиеви профили с дължина до 7 м.Боядисването в дървесен ефект на алуминиевите профили се извършва в специална инсталация с дължина  9 м. при температура  от 200 C° под постоянен вакуум. Технологията и материалите за постигането на този ефект са на DECORAL SYSTEM – Италия.

Фирмата е насочила своите интереси както към големите индустриални предприятия, така и към средни и малки фирми и дребни потребители. Дългогодишните партньорски връзки със своите клиенти “НИКИКА” дължи на печелившата формула – сигурност, качество и коректност.

Декларация на ръководството

Ръководството на “НИКИКА – 90” ООД декларира че се стреми да постигне оптимални условия за ефективно и ефикасно управление на Интегрираната система за управление, разработена в съответствие с изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС ISO OHSAS 45001:2018.

Основна цел за нейното разработване и внедряване е желанието на дружеството да се убеди в способността си да доставя продукти и услуги на своите клиенти и партньори при осигуряване на изискванията за качество, околна среда, здравe и безопасност. Ние се стремим да удовлетворим изискванията на заинтересованите страни и защитим природата от вредните въздействия от производствената ни дейност.

Интегрираната система за управление и произтичащите от нея правила и отговорности се явяват задължителни за изпълнение от отговорните длъжностни лица на Дружеството, имащи отношение към изпълнение на предмета на дейност.

Аз, в качеството си на Управител на „НИКИКА – 90” ООД съм отговорен за постигането на работна атмосфера, допринасяща за постоянното усъвършенстване и запазване на натрупаният опит на Дружеството по отношение на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и околната среда.

Стратегически цели по качеството на “НИКИКА – 90” ООД са:

 • ориентиране на фирмата към своите клиенти чрез изпълняване на изискванията им и очакванията на клиентите, с цел предлагане на продукти и услуги с желаното от тях качество;
 • повишаване на ефикасността и ефективността на бизнес процесите във фирмата, чрез подходящо планиране, организация и контрол на операциите;
 • ресурсно обезпечаване на процесите, позволяващо тяхното качествено и ритмично изпълнение;
 • синхронизиране на взаимно свързаните процеси от интегрираната системата за управление;
 • установяване, поддържане и развитие на взаимноизгодни отношения с доставчици и клиенти;
 • стремеж за използване на съвременни технологии и методи за постигане на конкурентоспособност на организацията;
 • осигуряване на необходимите компетенции на целия персонал на фирмата, които да гарантират качеството на предлаганите продукти;
 • разработване и внедряване на нови продукти;
 • подобряване на процеса на управление на информацията свързана с предлаганите продукти чрез подходящо наблюдение, анализ на получените данни и контрол по отношение на качеството.

Стратегически цели по управление на околната среда на “НИКИКА – 90” ООД са:

 • повишаване на степента и културата на екологично съобразното поведение на дружеството, в съответствие със законовите изисквания, съвременните международни стандарти и критерии при реализацията на основните задачи, стоящи пред дружеството;
 • последователно и постоянно повишаване на екобезопасността при осъществяване на дейностите от обхвата на интегрираната система за управление;
 • последователно и постоянно внедряване, анализ и развитие на система от методи и средства за самоконтрол и самооценка на дейностите;
 • изграждане и развитие на съвременна и ефикасна система за подбор, квалификация и мотивация на персонала;
 • ефикасно използване на оборудване, енергии и материали;
 • въвеждане на енергоспестяващи и ограничаващи отпадъците технологии за постигане на екологичен и конкурентен ефект;
 • реинвестиране в нови технически средства и технологии за ограничаване на рисковете за околната среда;

Стратегически цели по управление на здравословните и безопасни условия на труд на “НИКИКА – 90” ООД са:

 • осигуряване на подходящи обучения на персонала, за да гарантира постигането на политиката по здравословни и безопасни условия на труд;
 • ефикасно идентифициране и анализ на опасностите на работната среда;
 • обезпечаване на планираните мерки по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд с необходимите ресурси;
 • постигане на успешно сътрудничество с всички служители и заинтересовани страни за изпълнение на политиката по здравословни и безопасни условия на труд;
 • въвеждане на безопасни технически средства, технологии, инструменти и работна среда.

Политиката на Ръководството – обхваща следните направления:

 • Управление на качеството;
 • Управление на здравословните и безопасните условия на труд;
 • Управление на околната среда

Ръководството на фирмата се ангажира да провежда политика, основана на следните фундаментални принципи, които се следват непрекъснато:

 • утвърждаване позицията на “НИКИКА – 90” ООД като водеща фирма, предлагаща проектиране и изработване на ел. табла, изработка и монтаж на дограми и изработка на парапети използваща последни технологии в областта на електротехниката и задоволяваща индивидуалните изисквания на всеки клиент;
 • стриктно спазване на държавните и местни нормативни изисквания, тези на своите клиенти, партньори и заинтересованите страни по отношение на качеството, безопасността и управлението на околната среда;
 • пълно задоволяване на потребностите и изискванията на клиентите и разширяване на пазарните възможности и конкурентноспособност;
 • фирмата разчита на обратната връзка, получена от клиента, като важен критерий за качеството на предлаганите продукти;
 • минимизиране на замърсяванията и вредните въздействия върху околната среда от своята дейност,
 • свеждане до минимум на рисковете от дейността за здравето и безопасността на работещите в организацията и заинтересованите страни и предотвратяване на нараняванията и заболяванията.
 • “НИКИКА – 90” ООД постоянно поддържа, разширява и обновява необходимите организационни и ресурсни възможности и компетенции за качественото извършване на предлаганите продукти.
 • стремеж за непрекъснато подобряване на дейностите по управление на качеството, здравето и безопасността при работа, както и въздействията на околната среда.

Политиката на Ръководството се прилага в съответствие с действащото законодателство и други приложими изисквания.

Изпълнението на политиката се реализира чрез прилагане на система от правила (Интегрирана система за управление), разработена, документирана и поддържана в съответствие със стандарти БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001:2007). Интегрираната система за управление и произтичащите от нея правила и отговорности се прилагат от всички длъжностни лица на Дружеството.

„НИКИКА – 90”ООД се стреми да предлага конкурентни продукти и услуги с високото качество в съответствие с нормите за безопасност на труда и опазване на околната среда, което е гаранция за просперитет, стратегическа сила, доходност, акуратност и растеж.

Мисията на „НИКИКА – 90”ООД се изразява е следното:

качество равнозначно на степента на удовлетворение на клиента”

Ръководството на “НИКИКА – 90” ООД поема отговорност за спазването на залегналите в политиката принципи.

Политиката е оповестена от Ръководството на „НИКИКА – 90” ООД, разпространена до всички отговорни служители, доставчици на услуги и обществеността, осъзната е от персонала на дружеството и се прилага в практиката.

Ръководството на „НИКИКА – 90” ООД е ангажирано за осигуряване на необходимите финансови, материални и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС ISO 45001:2018 (BS OHSAS 18001:2007).

НИКИКА-90 ООД